Dierenspeciaalzaak Hondentrimsalon Janice - Sneek en Workum.

Home

E-mail

Diversen

Links

Nieuws

Aanbiedingen

Kies een onderwerp

kammen en borstelen

trimmen, knippen en scheren wassen en shampoos huid en vacht problemen ongedierte bestrijding oren, ogen, nagels en dergelijke
Geschiedenis

Hondentrimmen is een ambacht. Een Hondentrimsalon is een bedrijf.

Op deze pagina's kunt u informatie vinden over de vachtverzorging van (vooral) honden en katten. De informatie is gesplitst in twee delen. Ten eerste geven we aan wat wij van u (de eigenaar) verwachten als u een afspraak bij ons maakt. Ten tweede kunt u hier vinden wat u van ons kunt verwachten. 
Honden
Katten
Trimsalon
Tropische vogels
Pluimvee
Knaagdieren
Hengelsport
Diversen

Een afspraak maken.

 Voordat u de hond  brengt.

Leveringsvoorwaarden

Een afspraak tussen een eigenaar van een hond of kat en een trimsalon is een overeenkomst. Vergelijk het met het kopen van een appel. U moet de appel echter al betalen voor u hem opeet. De trimbeurt betaald u meestal achteraf. Maar als u de appel niet opeet, dan krijgt u uw geld van de groenteboer niet terug. Zo werkt het ook in de trimsalon. Als u geen gebruik maakt van de door u gekochte tijd, dan moet u deze toch betalen. Natuurlijk kunnen er dringende redenen zijn dat u de afspraak niet na kunt komen. Tijdig afzeggen kan problemen voorkomen. (zie leveringsvoorwaarden.)  De trimsalon kan de vrijgekomen tijd dan mogelijk weer opvullen. 

Ergernis nummer 1 in de trimsalon is op het allerlaatste moment afzeggen of het helemaal niet komen opdagen.

Meestal zal de trimsalon geen gebruik maken van de rechten die zij heeft volgens de leveringsvoorwaarden. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat de klant het niet eens is met de rekening en vervolgens niet betaald en zijn huisdier naar een collega brengt. Maar dat neemt niet weg, dat beide partijen zorgvuldig moeten omgaan met de belangen van de ander.Want het blijft een kwestie van vertrouwen. 

 

Geef uw hond geen uitgebreide maaltijd voor de behandeling.

Laat de hond uit voordat u naar de trimsalon gaat.

Laat uw hond niet natregenen.

Neem uw hond aangelijnd of in een vervoersmand mee naar binnen. Neem altijd een riem mee.

Meld afwijkend gedrag naar mensen of dieren vooraf.

Meld medicijngebruik of  gezondheidsklachten vooraf. 

Controleer teefjes op loopsheid en meld dit eventueel vooraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breng uw hond of kat aangelijnd of in een vervoersbox naar de trimsalon

Algemene leveringsvoorwaarden voor het hondentoiletteerbedrijf. Zoals opgesteld door de:

Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf. 

Toepasselijkheid der voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven.

Aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. Levering van goederen of diensten. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant / opdrachtgever.Van de klant  / opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiŽle verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant / opdrachtgever, om welke reden dan ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen ter dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiend kosten.

Overmacht. 

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant / opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van eigenaar / houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijker wijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien een leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar / houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid. 

De eigenaar houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Garantie.

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van het geen ondeugdelijk is verricht.

Reclame.

Reclames terzake van een door de eigenaar / houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar / houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht en vervolgens dient de klant / opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar / houder van de trimsalon te zijn ingediend.

Betaling.

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Kosten die voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant / opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

A. Bij annulering langer dan 48 uur voor afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

B. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar / houder van de trimsalon) verschuldigd.

C. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon verschuldigd. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar / houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor de rekening van de klant / opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van Ä 25 een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht van toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.